การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

กราฟแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ตารางแสดง การเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์รายได้และค่าใช้จ่ายต่อกำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ชื่อข้อมูล จำนวน
รายได้ 8,114,074,282.27
ค่าใช่จ่าย 13,030,868,246.37
กำไร(ขาดทุน) -4,916,793,964.10

เอกสารที่เกี่ยวข้อง