การเช่าใช้อุปกรณ์การบริหารและจัดการระบบ (IP Address Management)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
216354
วันที่รับเอกสาร: 
21/09/2561
ราคากลาง: 
216,354.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
216,354.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด
216,354.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 27, 2561