การเช่าใช้ระบบ ISDN ประเภท PRI จำนวน 30 วงจร ของ Call Center 1348

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
738300
ราคากลาง: 
674,100.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
674,100.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
674,100.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กรกฎาคม 26, 2561