การเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีพิเศษ
วงเงินงบประมาณ: 
643284
ราคากลาง: 
643,284.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
643,284.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อินเตอร์ลิงค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
643,284.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มกราคม 18, 2560