การเช่าใช้บริการระบบสื่อสารความเร็วสูง FTTX จำนวน 37 จุด

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
149479
วันที่รับเอกสาร: 
03/04/2561
ราคากลาง: 
149,479.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
149,479.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
149,479.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 3, 2561