การเข้าป้ายรับผู้โดยสารในเวลาเร่งด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากมีป้ายรถเมล์บางป้ายที่มีการยกเลิกป้ายนั้นระหว่างเวลา 6.00-9.00 น. (เวลาเร่งด่วน จ-ศ) และให้ไปใช้ป้ายทดแทนที่กำหนดใหม่ เช่น ป้ายกรมทหารราบ 11 ตรงข้ามวัดพระศรีบางเขน ก็มีการยกเลิกป้ายปกติในช่วงเวลาดังกล่าว และต้องเดินไปใช้ป้ายทดแทนอีกประมาณ 50 เมตร แต่ก็ยังมีรถเมล์หลายคันที่ยังหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ป้ายปกตินั้นในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ บางคันก็ไม่จอดรับที่ป้ายปกตินั้น หากวันไหนมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมายืนตรงป้ายนี้ รถเมล์ก็ไม่จอดรับ แต่ถ้าวันไหนไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จอดรับ.........ตกลงว่า ป้ายที่ยกเลิกนั้น ยกเลิกเฉพาะเวลาที่มีตำรวจอยู่่ใช่ไหม?

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม สายรถ วันเวลา สถานที่ ทะเบียนรถหรือหมายเลขรถ เพื่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการและ นำผู้กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ