การว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ (ขสมก.1-02 ใบทำงาน พขร.)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
1874597.20
วันที่รับเอกสาร: 
13/09/2562 - 20/09/2562
วันที่ยื่นซอง: 
23/09/2562
วันที่เปิดซองประมูล: 
24/09/2562
ราคากลาง: 
1,874,358.40
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์
967,800.00
บริษัท แพนด้า พริ้นติ้ง จำกัด
1,173,618.80
บริษัท แพค เพรส จำกัด
738,757.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกุลไทยสิ่งพิมพ์
935,540.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท แพค เพรส จำกัด
738,754.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, ตุลาคม 2, 2562