การว่าจ้างจัดทำชุดแก้วน้ำและชุดแก้วกาแฟ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยววิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
89,500.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
89,500.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, พฤศจิกายน 1, 2561