การปรับขึ้นราคา ตั่วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
หากซื้อตั๋วสัปดาห์/ตั๋วเดือน ล่วงหน้าจนถึงสิ้นปี 62 แล้วระหว่างนี้มีการปรับราคาตั๋วสัปดาห์/ตั๋วเดือน จะสามารถใช้ตั๋วสัปดาห์/ตั๋วเดือน ที่ซื้อล่วงหน้าไว้ได้ไหมครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้วขอเรียนให้ทราบว่าตั๋วเดือน ตั๋วสัปดาห์ ที่ซื้อไว้ล่วงหน้านั้นสามารถใช้ได้จนครบระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในตั๋วใบนั้นๆ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ