การตัดเงินผ่านบัตร บนรถ 510 ควรให้พนก.ควรแจ้งยอดเงินที่จะตัดบัตรทุกครั้ง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากความไม่มาตรฐานของจุดป้ายและระยะจุดจอด อาจทำให้พนก.คำนวนยอดเงินที่จะตัดเกินกว่าควร เป็นจริง เช่นจากปกติ 22 เก็บเป็น 25 ถึง 27 กรณีขึ้นทางด่วน พนก ก็หยิบบัตรไปตัดด้วยเครื่องและกดเองโดยไม่ได้แจ้งยอดเงินที่จะตัดทุกครั้ง และยื่นบัตรกลับว่าตัดสำเร็จ ใบเสร็จก็ไม่มี / ถึงเห็นสมควรให้พนก. แจ้งก่อนตัดเงินว่าจะตัดยอดเงินเท่าไหร่ ดีกว่าไหมครับ เพื่อทักท้วงกรณีตัดเงินเกินกว่าปกติที่ ผดส.ขึ้นอยู่เป็นประจำ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ