การซื้อหมึกพิมพ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
109461
ราคากลาง: 
109,461.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
109,461.00
บริษัท ออฟฟิค ไดเรคท์ จำกัด
116,630.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริบัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
109,461.00
วันที่ประกาศ: 
พุธ, มิถุนายน 24, 2563