การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 16 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
220591.20
ราคากลาง: 
220,591.20
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซลโซรี่ จำกัด
220,591.20
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซลโซรี่ จำกัด
220,591.20
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, ตุลาคม 29, 2562