การซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
218708
ราคากลาง: 
218,708.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
218,708.00
บริษัท ออฟฟิค ไดเรคท์ จำกัด
231,548.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เบญ.กรุ๊ป แอคเซสโซรี่ จำกัด
218,708.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กุมภาพันธ์ 14, 2563