การจัดซื้อเสาอากาศสถานีท่าเรือ และFrequency Counter งบลงทุนปี 2560

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
220000
วันที่รับเอกสาร: 
02/08/2559 - 16/08/2559
วันที่ยื่นซอง: 
02/08/2559 - 16/08/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/08/2559
ราคากลาง: 
219,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ฟูลสเกล ทรานซีฟเวอร์ จำกัด
209,000.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ฟลูสเกล ทรานซีฟเวอรื จำกัด
209,000.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, สิงหาคม 2, 2559