การจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 7 รายการ งบลงทุนปี 2558

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
762500
วันที่รับเอกสาร: 
24/10/2557 - 03/11/2557
วันที่ยื่นซอง: 
13/11/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/11/2557
ราคากลาง: 
733,500.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, ตุลาคม 13, 2557