การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงปูพื้ันกระเบื้องชั้น 2 และ 3 เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
295836.81
วันที่รับเอกสาร: 
03/07/2558 - 16/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
03/07/2558 - 16/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/07/2558
ราคากลาง: 
295,836.81
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กรกฎาคม 3, 2558