กระเป๋ารถเมล์พูดจาไม่เหมาะสมกับอาชีพผู้บริการ (สาย 514 วรรณี สมประสงค์)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คุณวรรณี สมประสงค์ กระเป๋ารถเมล์สาย 514 พูดจาไม่ไพเราะต่อผู้โดยสารสายท่าน และยังแสดงกิริยามารยาทที่ไม่สมควร หน้าเบิ่งคล้ายคลึงกับการไม่เต็มใจบริการ ทอนเงินผู้โดยสารร่วงลงพื้นแล้วรีบเดินหนี โดยไม่แสดงความสำนึกผิดดังที่ควรทำ (ข้าพเจ้าเป็นผู้ทำอาชีพบริการ) เมื่อพบการกระทำดังกล่าวแล้ว จึงการความไม่พอใจ การร้องเรียนในครั้งนี้ไม่ได้ต้องการที่จะแสดงกิริยามารยาทที่ก้าวร้าวหรือต้องการทำลายชื่อเสียงหรือเป็นการดูหมิ่นแต่อย่างใดแต่เพียงอยากให้คุณวรรณีสมประสงค์และกระเป๋ารถเมล์ท่านอื่นที่มีพฤติกรรมเช่นนี้ได้ รู้จักการปรับปรุงตัว ให้เป็นผู้ที่เหมาะสมกับการทำอาชีพบริการ

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ