ชมเชยหัวหน้างาน ส 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณหัวหน้างาน ส 203 ที่ดูแลประชาชนแถวท้าน้ำนนท์ และมีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ผู้ใช้บริการแถวท่าอิฐ ไทรม้าได้รับความสะดวกมากขึ้น เป็นกำลังใจให้ค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานทั้งสอง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ