สาย 129 รถน้อยลงตอนเช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วง 6 น. มีการลดเที่ยววิ่ง สาย 129 แก้ไขด่วน

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)