คนขับมัวเล่นแต่โทรศัพท์

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 66 (7-50364) มัวแต่เล่นโทรศัพท์ ไม่สนใจทาง จอดรับ ผดส. บ้าง ไม่รับบ้าง อยากให้ช่วยดูทีนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของพนักงาน และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)