ขอความเมตตาอย่าตัดรถเสริมสาย76เลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากช่วงเช้าเป็นเวลาเร่งด่วนอย่าตัดรถเสริมสวนลุมเลยไปทำงานไม่ทัน และปล่อยรถห่างมาก รถติดบนสะพานนานมาก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทางต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)