ปัญหาการรอรถเมล์นาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอรถสาย 536 (เต็มระยะ) ในช่วงเช้านานมาก รอเป็นชั่วโมง คือการรอบางทีรอแล้วเจอรถเสริมอีก ผดส.ที่จะไปรถเต็มระยะ คอยนานมากกว่าเดิมขึ้นไปอีก อยากให้ช่วงเช้าปล่อยรถวิ่งเต็มระยะ พิจารณายกเลิกวิ่งรถเสริมในช่วงเช้า และควรปรุงเรื่องเวลาออกจากอู่ด้วย แจ้งให้ชัดเจนว่าออกตอนไหนเวลาไหนและควรปฏิบัติให้ได้ตามที่ได้แจ้งไว้กับ ผดส.ด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)