ร้องเรียน สาย 39 ทั้งปรับอากาศ และ ไม่ปรับอากาศ ไม่จอดรับที่ป้าย หน้า รพ.บีแคร์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
15/1/67 เวลาประมาณ 14.30 น. รถเมล์ สาย 39 ทั้งแบบ ปรับ และ ไม่ปรับอากาศ ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้าย หน้า รพ.บีแคร์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ อบรมกำชับตักเตือนพนักงาน ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎจราจรอย่างเคร่งครัด บริการด้วยความสุภาพ ขับรถด้วยความระมัดระวัง จอดรับ-ส่งผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัยและป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)