สแกนจ่ายค่าโดยสารผ่าน คิวอาร์โค้ด ไม่ได้

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากข้อเสนอที่เคยมีแจ้งไว้ ตามลิ้งค์ http://www.bmta.co.th/th/content/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96-%E0%B8%AA%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2-qr-code-promtpay ในระยะเวลา 1 ปี ทาง ต้นสังกัด ยังไม่มีการ อัพเดพ เครื่องสแกนแต่อย่างใด จึงทำให้ผู้โดยสาร ไม่รับความสะดวกในการเดินทาง รบกวนในสังกัด ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)