ขอให้พิจารณาเพิ่มเส้นทางเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เนื่องจากปัจจุบันถนนเทพารักษ์ ซึ่งเชื่อมต่อระหว่าง ถนนสุขาภิบาล 5 กับ ถนนพหลโยธิน ยังไม่มีรถโดยสารบริการวิ่งผ่าน ทำให้ประชาชนที่สัญจรไปมาลำบากมาก ต้องพึ่งพารถแท็กซี่หรือมอเตอร์ไซด์รับจ้างในการเดินทางไปมา จึงขอความอนุเคราะห์ ขสมก. พิจารณาเพิ่มเส้นทางการเดินรถผ่านถนนเทพารักษ์ โดยอาจจะวิ่งเป็นวงกลมจาก ถนนเทพารักษ์-สุขาภิบาล5 - สายไหม - สะพานใหม่ มาบรรจบถนนเทพารักษ์ครับ ทั้งนี้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่สัญจรไปมาครับ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบ และดำเนินการนำข้อมูลดังกล่าว นำเสนอผู้เกี่ยวข้องนำเอาไว้เป็นข้อมูล เมื่อมีการสำรวจเส้นทางเดินรถใหม่ เห็นควรนำเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาในที่ประชุมด้วย