4-18 หยุดวิ่งแล้วเหรอ ยืนรอนานเป็นหิน สาย 120 ผ่านไปแล้ว 3 คัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สมกับเป็นประเทศด้อยพัฒนา​ต่อไป

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)