สาย 60 11-8257 2-80248

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 60 รถเมล์ร้อนสีแดง 11-8257 2-80248 คนขับผู้หญิง พูดจาด่าผู้โดยสารตลอดทางเรื่องขึ้นลงช้า เหมือนมีอาการทางจิต

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)