ชมเชยการบริการของพนักงานรถเมล์สาย 536

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
จากการใช้บริการและสังเกตมานานพบว่าการบริการของพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์สาย 536 ส่วนใหญ่ ให้บริการดี มีน้ำใจต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเช้าที่ผู้โดยสารส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางไป รพ. หลายแห่งแถวอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หรือผู้พิการ พนักงานจะให้เวลาในการจอดรับ-ส่ง ดูแล และช่วยเหลือการขึ้น-ลงแก่ผู้โดยสารเป็นอย่างดี จึอยากชมเชยการให้บริการของพนักงานรถเมล์สาย 536 และอยากให้รถเมล์สายอื่นโดยเฉพาะรถร่วมบริการปฏิบัติต่อผู้โดยสารเช่นเดียวกับพนักงานรถเมล์สาย 536

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป