เพิ่มรอบรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ขอให้เพิ่มรอบรถสาย522หน่อย รอรถนานมาก และคนก็เยอะ ตอนนี้คนเริ่มกลับมาเป็นทำงานปกติแล้วรอบรถควรเพิ่มให้พอดีกับจำนวนคนที่ต้องใช้บริการหน่อย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ