สาย 142 161-913 (3-07417) ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย 142 ไปปากน้ำ เรียกทั้งป้าย เรียกรถแล้วรถไม่จอดป้าย ตรงป้ายวัดสน 1 และวัดสน 2 แล้วไม่จอดรับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ