จีรศักดิ์ เรืองบุญ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากปัจจุบันบัตรโดยสารล่วงหน้าประเภทสัปดาห์/เดือน เปลี่ยนจากบัตรเจาะรูเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ชิปการ์ดแล้ว ที่เมื่อแตะบัตรจะแสดงวันหมดอายุของบัตร โดยสามารถขึ้นกี่เที่ยวกี่รอบกี่สายก็ได้ไม่จำกัดระยะทาง โดยไม่จำเป็นต้องบอกป้ายลง ซึ่งมีความแตกต่างจากบัตรอิเล็กทรอนิกแบบเติมเงินคิดตามระยะทางที่จะต้องบอกระยะทางและกดจำนวนเงิน (Co-brand) ที้ใช้แทนเงินสดและมีการหักเงินในบัตร แต่พนักงานเก็บเงินค่าโดยสาร ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับบัตรใหม่นี้ว่า เป็นบัตรที่ตัดรอบตามระยะทางอยู่ โดยพนักงงานเก็บเงินบอกว่า "เป็นบัตรเสียเงินนะคะ" และกดจำนวนเงินในเครื่องก่อนแตะบัตร ในขณะที่เราแจ้งพนักงานท่านนั้นก่อนแล้วว่าเป็นบัตรสัปดาห์ ซึ่งปฏิบัติแตกต่างจากรถคันอื่นในสายเดียวกัน ปอ.129 1-70251 ขอให้ทำความเข้าใจใหม่กับพนักงานให้เป็นเอกเทศด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้โดยสารท่านอื่นต่อไป ทั้งนี้ หากความเข้าใจเราผิด โปรดขออภัยมา ณ ที่นี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาที่สุภาพ อ่อนน้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานมาอบรมให้มีความเข้าใจการใช้งานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้า และบัตรโคแบรนด์แล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แนะนำบริการ