รถเมล์751

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย751 ควรวิ่งเข้าไปรับผู้โดยสารที่สถานีMRTบางรักน้อยและบางรักใหญ่ทั้งขาไปและขากลับ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ