บีบแตรตลอดทาง509

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
509 6-56119 13-1847 เวลา 10 โมงวันที่ 9 มิ.ย. บีบแตรตลอดทางไร้มารยาท

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมา อบรมโดยรวมให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ