รถเมล์ 91 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ 91 เลข 13-1328 (6-56100) ไม่ยอมจอดป้าย เวลาประมาณ 08.40 กรุณาปรับปรุงด้วย ถ้ารถเมล์ไม่ได้มีไว้เพื่อแข่งกัน ร้องเรียนหลายรอบแล้วก็ยังร้องเรียนต่อไป ไม่มีการพัฒนาขึ้นเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ