84กไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่จอดรับผู้โดยสารป้ายหน้าสวนพุทธมณฑล เมื่อวันที่05/07/2561 ขับรถด้วยความเร็วและไม่ได้ใฟ้ความสนใจกับผู้โดยสารที่รอ ใช้บริการที่ป้ายรถเมล์แต่อย่างใด ขอให้ปรับปรุงบริการด้วยนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 84ก. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ