ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 05.30 น.รถเมล์สาย 117 วิ่งระหว่างห้วยขวาง - ท่าน้ำนนท์ โดยผู้แจ้งรอรถสายดังกล่าวอยู่ที่ป้ายรอรถประจำทางป้ายตรงข้ามโรงเรียนสตรีนนท์ จนถึงเวลา05.30น.โดยรถเมล์สายดังกล่าวไม่จอดรับผู้โดยสารรวมทั้งผู้แจ้งและวิ่งออกเลนขวา โดยใช้ความเร็วมาก จึงทำให้ผู้ร้องเรีบนเสียเวลาในการเดินทางเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้ร้องเรียนได้ขึ้นรถตรงจุดดังกล่าวทุกวันและเวลาเดียวกันเสม ผู้แจ้งหวังเป็นอย่างยิ่งให้ลงโทษทางวินัยกับผนักงานขับรถคันดังกล่าว เพื่อเป็นการเตือนพนักงานเองว่าอย่าละเลยหน้าที่การจอดรับผู้โดยสา

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 117 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ