พกส.บริการดี

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พกส. สาย 515 เลข 6-55114 ได้มีกาส่ง ผดส. เป็นคนพิการทางการสายตา ลงที่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ ในวันที่ 28 ก.พ. 2561 เวลา 7.50 น. โดยประมาณ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสายปอ.515 ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยพนักงานเก็บค่าโดยสารคันดังกล่าว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงานต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ