0) { ?>
พบสายรถประจำทางที่ผ่าน '$place' จำนวน $result_count สาย

"; ?>
สายรถ
เขตการเดินรถ
ต้นทาง - ปลายทาง
ประเภทรถ
ระยะเวลาเดินรถ
map
".$rec_type['bus_type_name']; } //echo $rec['bus_type_name'] ?> Preview Map Download Map
เที่ยวไป
เที่ยวกลับ

ไม่พบสายรถประจำทางที่ผ่าน '$place'

"; } ?>