จัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับที่ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง วันที่รับเอกสารsort descending วันที่ยื่นซอง วันที่เปิดซอง/ประมูล เอกสาร
1291 06/02/2567 ซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ เครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น เครื่องนับเหรียญแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 874,666.00 06/02/2567 - 15/02/2567 16/02/2567 19/02/2567
1292 14/02/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดตั้งหรือแขวน พร้อมติดตั้ง งบลงทุนปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,382,100.00 14/02/2567 - 21/02/2567 22/02/2567 23/02/2567
1293 22/02/2567 ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 54,972,500.00 22/02/2567 - 22/03/2567 25/03/2567 26/03/2567
1294 28/02/2567 ประกาศประกวราคาจ้างตรวจสุขภาพพนักงานประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,167,840.00 28/02/2567 - 06/03/2567 07/03/2567 08/03/2567
1295 05/03/2567 ประะกาศประกวดราคาซื้อโต๊ะทำงาน หมวดเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 13 รายการ งบลงทุนประจำปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 644,980.00 05/03/2567 - 12/03/2567 13/03/2567 14/03/2567
1296 05/03/2567 ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 358,824.50 05/03/2567 - 14/03/2567 15/03/2567 18/03/2567
1297 11/03/2567 เช่าใช้บริการคอมพิวเตอร์แม่ข่ายคลาวด์ สำหรับรองรับการพัฒนาระบบของ ขสมก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,489,440.00 11/03/2567 - 20/03/2567 21/03/2567 22/03/2567
1298 14/03/2567 จ้างแพทย์ พยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,711,400.00 14/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
1299 15/03/2567 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนแบบฝังฝ้า 4 ทิศทาง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 815,340.00 15/03/2567 - 25/03/2567 26/03/2567 27/03/2567
1300 25/03/2567 จ้างโครงการระบบสำรองช่วยสนับสนุนการทำงาน การบริหารจัดการทรัพยากร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18,000,000.00 25/03/2567 - 19/04/2567 22/04/2567 23/04/2567
1301 27/03/2567 ประกาศประกวดราคาเช่าใช้อุปกรณ์สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์แม่ข่าย San Storag พร้อมติดตั้ง จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding] 2,391,450.00 27/03/2567 - 03/04/2567 04/04/2567 05/04/2567
1302 09/04/2567 ประกาศประกวดราคา จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11,973,300.00 09/04/2567 - 01/05/2567 02/05/2567 03/05/2567

Pages