ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เลขที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
1641 27/03/2561 1613PA0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ จำนวน 17 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1642 27/03/2561 1613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษต่อเนิ่อง จำนวน 2 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1643 27/03/2561 1613PA0007 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A3,A4 จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ A3,A4 จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
1644 22/03/2561 H613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นสไลด์ใสตรวจกรุ๊ปเลือด
1645 22/03/2561 H613PR0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผ้าหมึก PRINTRONIX P7215 ของแท้ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผ้าหมึก PRINTROIX P7215 ของแท้
1646 22/03/2561 H613PR0028 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายติดหน้าห้อง จำนวน 5 ป้าย (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายติดหน้าห้อง จำนวน 5 ป้าย
1647 21/03/2561 7613PA0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องอัดสำเนาโรเนียว เขตการเดินรถที่ 7
1648 20/03/2561 7613PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร เขตการเดินรถที่ 7
1649 20/03/2561 H612PR0001 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยาสามัญ จำนวน 19 รายการ
1650 20/03/2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน-เครื่องเขียน (สำรองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
1651 20/03/2561 7613PA0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7
1652 20/03/2561 7613PA0017 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ เขตการเดินรถที่ 7
1653 20/03/2561 ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัยบริเวณสำนักงานใหญ่
1654 20/03/2561 7613PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่องโทรสาร เขตการเดินรถที่ 7
1655 19/03/2561 H613PA0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษ(A4 ขนาด 70 แกรม) (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาา (A4 ขนาด 70 แกรม)
1656 19/03/2561 1613PA0003 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงใส่ขยะ จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงใส่ขยะ จำนวน 1 รายการ(วงเงินไม่เกิน 100,000.-บาท)
1657 16/03/2561 H613PA0014 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 2 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาพิมพ์แบบพิมพ์
1658 16/03/2561 H613PR0015 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 8 รายการ
1659 15/03/2561 H613PR0009 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดับเพลิง
1660 14/03/2561 H613PA0012 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ (วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท) วิธีเฉพาะเจาะจง PDF icon ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 3 รายการ

Pages