ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
701 06/03/2561 ราคากลาง ขายทอดตลาดรถปลดระวาง (รถใช้งานสำนักงาน จำนวน 3 คัน) โดยวิธีขายทอดตลาด 240,800.00 PDF icon ราคากลางขายทอดตลาดรถใช้งานสำนักงาน 3 คัน
702 27/02/2561 ราคากลาง การว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 364,656.00 PDF icon ราคากลางการว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม
703 15/02/2561 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ วิธีเฉพาะเจาะจง 337,050.00 PDF icon ราคากลางจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ
704 13/02/2561 ซื้อโทรศัพท์ตูืสาขา 15 คู่สายนอก 250 คุ่สาย และเครื่องแบบ IP Phone 50 ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,402,600.00 PDF icon ราคากลางโทรศัพท์ตุ้สาขาและเครื่องแบบ IP Phone พร้อมติดตั้ง
705 05/02/2561 ราคากลาง ว่าจ้างแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 363,000.00 PDF icon ราคากลาง
706 02/02/2561 ราคากลาง จัดซื้อ Software Antivirus จำนวน 600 License พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 497,550.00 PDF icon ราคากลาง
707 31/01/2561 ราคากลาง ขายทอดตลาดซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวางยี่ห้อแดวู 2 คัน เขตการเดินรถที่ 5 ขายทอดตลาด 89,880.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารธรรมดาปลดระวาง
708 30/01/2561 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์รถโดยสาร NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์
709 30/01/2561 ประกาศราคากลางการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 167,776.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
710 11/01/2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,740.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
711 11/01/2561 ราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ) วิธีเฉพาะเจาะจง 206,096.00 PDF icon ราคากลาง
712 10/01/2561 ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 172,830.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต อู่บางเขน
713 05/01/2561 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
714 05/01/2561 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 9,442,750.00 PDF icon ราคากลางตั๋วม้วนรถโดยสาประจำทาง
715 22/12/2560 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 806,562.13 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
716 22/12/2560 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,272.00 PDF icon taaraangwngenginhmuekekhruuengphimphkhmphiwetr.pdf, PDF icon khunlaksnahmuekekhruuengphimph.pdf
717 20/12/2560 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 PDF icon ราคากลาง
718 19/12/2560 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 PDF icon kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
719 18/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 PDF icon ราคากลาง
720 18/12/2560 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 PDF icon ราคากลาง

Pages