ประกาศราคากลาง การจัดซื้อ/จัดจ้าง

ลำดับ วันที่ประกาศ เรื่อง วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง ราคากลาง เอกสาร
681 30/01/2561 ประกาศราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์รถโดยสาร NGV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 490,000.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์
682 30/01/2561 ประกาศราคากลางการว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ วิธีเฉพาะเจาะจง 167,776.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์
683 11/01/2561 ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 1 (อู่บางเขน) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 292,740.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 (อู่บางเขน)
684 11/01/2561 ราคากลาง ว่าจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณชั้น 3 และชั้น 4 อาคารเขตการเดินรถที่ ๕ (อู่แสมดำ) วิธีเฉพาะเจาะจง 206,096.00 PDF icon ราคากลาง
685 10/01/2561 ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต เขตการเดินรถที่ 1 โดยววิธีเฉพาะเจาะจง 172,830.00 PDF icon ราคากลาง เหมาทำความสะอาด สำนักงานเขต อู่บางเขน
686 05/01/2561 ประกาศราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง วิธีเฉพาะเจาะจง 2,492,200.00 PDF icon ราคากลางเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 218 เครื่อง
687 05/01/2561 ว่าจ้างพิมพ์ตั๋วม้วนรถโดยสารประจำทาง วิธีเฉพาะเจาะจง 9,442,750.00 PDF icon ราคากลางตั๋วม้วนรถโดยสาประจำทาง
688 22/12/2560 ประกาศราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 806,562.13 PDF icon ราคากลาง จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อู่บางเขน เขตการเดินรถที่ 1
689 22/12/2560 ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 104,272.00 PDF icon taaraangwngenginhmuekekhruuengphimphkhmphiwetr.pdf, PDF icon khunlaksnahmuekekhruuengphimph.pdf
690 20/12/2560 ประกาศ ราคากลางขายทอดตลาดทรัพย์สินชำรุด ณ 30 กันยายน 2559 สำนักงานใหญ่ ขายทอดตลาด 20,690.00 PDF icon ราคากลาง
691 19/12/2560 ราคากลาง เช่าระบบ Leased Line Internat โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 239,787.00 PDF icon kamhndraakhaaklaang_leased_line.pdf
692 18/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 8 รายการ สำรองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 404,620.00 PDF icon ราคากลาง
693 18/12/2560 ราคากลางเช่าใช้บริการสื่อสัญญาณความเร็วสูง MPLS วิธีเฉพาะเจาะจง 268,035.00 PDF icon ราคากลาง
694 12/12/2560 ราคากลาง เช่าพื้นที่เพิ่มเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าและวางท่อน้ำประปา อู่กำแพงเพชร 2 เขตการเดินรถที่ 8 วิธีเฉพาะเจาะจง 1,870,860.00 PDF icon ราคากลาง
695 07/12/2560 จ้างรักษาความปลอดภัยอู่บางพลี เขตการเดินรถที่ 3 วิธีเฉพาะเจาะจง 310,500.00 PDF icon ราคากลางจ้างรักษาความปลอดภัย เขต 3
696 06/12/2560 ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน จำนวน 8,000 เล่ม วิธีเฉพาะเจาะจง 359,520.00 PDF icon ราคากลาง ว่าจ้างพิมพ์วารสารล้อหมุน
697 20/11/2560 ประกาศ ราคากลางการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้ชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ(NGV) พร้อมซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสาร จำนวน 489 คัน วิธีคัดเลือก 4,020,160,000.00 PDF icon ราคากลางซื้อรถโดยสารพร้อมซ่อม
698 01/11/2560 ราคากลาง ซื้อเครื่องโรเนียวเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (ขดร.8) วิธีเฉพาะเจาะจง 130,000.00 PDF icon ราคากลาง.
699 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาเปรียบความคุ้มค่าจากการเดินรถดดยสารประเภทต่าง ๆ วิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 PDF icon ราคากลาง
700 27/10/2560 ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระ(รถเมล์ฟรี) เดือน ตุลาคม 2560 วิธีเฉพาะเจาะจง 200,000.00 PDF icon ราคากลางว่าจ้างที่ปรึกษา 1 เดือน

Pages