องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ พ.ศ.2519 (ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2519) มีภาระหน้าที่ในการจัดบริการรถโดยสารประจำทางวิ่งรับส่งประชาชนในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ จัดรถวิ่งบริการในเส้นทางต่าง ๆ รวม 102 เส้นทาง มีจำนวนรถทั้งสิ้น 3,579 คัน (ณ เดือน สิงหาคม 2548) แยกเป็นรถธรรมดา 1,674 คัน รถปรับอากาศ 1,905 คัน และมีรถของบริษัทเอกชนที่ร่วมวิ่งบริการกับ ขสมก.ทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศจำนวน 3,466 คัน, รถมินิบัส จำนวน 1,113 คัน, รถเมล์เล็กในซอย จำนวน 2,110 คัน และรถตู้ จำนวน 5,520 คัน รวมรถที่วิ่งให้บริการประชาชนในกรุงเทพมหานครมี จำนวน 15,788 คัน 427 เส้นทาง

quad_test.gif ประเภทของรถที่ให้บริการและอัตราค่าบริการ

ประเภทรถ
สีของรถ
อัตราค่าโดยสาร
เวลาบริการ
รถธรรมดา
ครีม-แดง
7 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถธรรมดา
ขาว-เขียว
8 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถทางด่วน
ครีม-แดง
8.50 บาทตลอดสาย
05.00-23.00 น.
รถบริการตลอดคืน
ครีม-แดง
8 บาทตลอดสาย
23.00-05.00 น.
รถปรับอากาศ
ขาว-น้ำเงิน
11 13 15 17 19 บาท
(ตามระยะทาง)
05.00-23.00 น.
รถปรับอากาศ (ยูโร2)
เหลือง-ส้ม
12 14 16 18 20 22 บาท
(ตามระยะทาง)
05.00-23.00 น.

quad_test.gif การละเว้นและลดหย่อนค่าโดยสาร

ผู้ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
  1. ผู้ตรวจการ
2. พระภิกษุสามเณร
3. บุรุษไปรษณีย์ในเครื่องแบบ (ขณะปฏิบัติหน้าที่)
4. ผู้ถือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
5. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ ที่ระบุไว้ว่ามีสิทธิยกเว้นค่าโดยสารประจำทาง

quad_test.gif การละเว้นและลดหย่อนค่าโดยสาร

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคา สำหรับรถเมล์ธรรมดา
       ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถเมล์(ธรรมดา) ของ ขสมก. มีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารได้ในอัตราครึ่งราคา สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
  1. คนตาบอด ที่มีหนังสือรับรองของสมาคมคนตาบอด
2. ทหารตำรวจในเครื่องแบบ
3. ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ     ที่มีระเบียบระบุไว้ว่ามีสิทธิได้รับการลดหย่อนค่าโดยสาร รถประจำทางครึ่งราคา     เสียค่าโดยสารครึ่งราคา ตามอัตราที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งกำหนดไว้     ซึ่งได้แก่บัตร     5 ชนิด คือ
quad_test.gif เหรียญชัยสมรภูมิ และทายาท
quad_test.gif เหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
quad_test.gif เหรียญราชการชายแดน
quad_test.gif เหรียญพิทักษ์เสรีชน
quad_test.gif บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ 4

สิทธิลดหย่อนค่าโดยสารสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ

       ผู้ที่มีสิทธิได้รับการลดหย่อนอัตราค่าโดยสารรถโดยสารปรับอากาศ ได้แก่ ผู้ถือบัตรหรือเหรียญตราของทางราชการ 5 ประเภท คือ

  1. เหรียญชัยสมรภูมิและทายาท
2. เหรียญงานพระราชสงครามในทวีปยุโรป
3. เหรียญราชการชายแดน
4. เหรียญพิทักษ์เสรีชน
5. บัตรประจำตัวทหารผ่านศึกนอกประจำการชั้นที่ 1 2 3 และ  4

quad_test.gif การลดหย่อน

ค่าโดยสารปกติ
ค่าโดยสารลดหย่อน
9 บาท
6 บาท
11 บาท
7 บาท
13 บาท
9 บาท
15 บาท
10 บาท
17 บาท
11 บาท
19 บาท
13 บาท
21 บาท
14 บาท
23 บาท
16 บาท

quad_test.gifราคาจำหน่ายคูปองตั๋วโดยสารรถประจำทาง

ค่าคูปอง

ราคาเต็ม
ราคาจำหน่าย

ราคา/ใบ

ราคา/เล่ม(25 ใบ)
ราคา/เล่ม(25 ใบ)
คูปองราคา 4 บาท
4 บาท
100 บาท
90.00 บาท
คูปองราคา 5 บาท
5 บาท
125 บาท
112.50 บาท
คูปองราคา 6 บาท
6 บาท
150 บาท
135.00 บาท
คูปองราคา 9 บาท
9 บาท
225 บาท
202.50 บาท
คูปองราคา 11 บาท
11 บาท
275 บาท
247.50 บาท
คูปองราคา 13 บาท
13 บาท
325 บาท
292.50 บาท
คูปองราคา 15 บาท
15 บาท
375 บาท
337.50 บาท
คูปองราคา 17 บาท
17 บาท
425 บาท
382.50 บาท
คูปองราคา 19 บาท
19 บาท
475 บาท
427.50 บาท
คูปองราคา 21 บาท
21 บาท
525 บาท
472.50 บาท

              สถานที่จำหน่าย     ท่าปล่อยรถ กองเดินรถ เขตการเดินรถ สำนักงานใหญ่ และสถานที่ที่องค์การกำหนดตามความเหมาะสม โดยพนักงานที่ได้รับมอบหมายให้ออกไปจำหน่ายคูปองต้องแต่งเครื่องแบบองค์การ และติดป้ายแสดงว่าเป็นผู้จำหน่ายคูปองตั๋วโดยสารขององค์การไว้ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย (ไม่มีจำหน่ายบนรถโดยสาร)

การสังเกตป้องกันการปลอมแปลงคูปอง
1. การสังเกตด้วยตาเปล่า
- กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษลายน้ำเมื่อส่องกับแสงจะมีรูปพวงมาลัยเรือปรากฏอยู่
- กระดาษมีเส้นใยไฟเบอร์ 3 สี คือ สีเขียว สีน้ำเงิน และสีเหลือง
2. การใช้อุปกรณ์โดยใช้ไฟแบล็คไลทส่องจะเห็นเส้นใยไฟเบอร์เรืองแสง 2 สี คือ สีเหลือง กับสีฟ้า