ไม่ยอมรัยผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 29 ไม่ยอมจอดป้ายนับผู้โดยสาร บริเวณสนามเป้า แม้จะเรียกอย่างฟง ก็ไม่รับ