ผู้สูงอายุขึ้นรถเมย์มีเวลาการใช้บัตรยืนด้วยหรือ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมย์ 170 รอบ 07:00ออกจากอู่ มีผู้สูงอายุประมา 3 ท่านได้ยืนบัตร พนักงานเก็บเงินแจ้งว่า "ตอนเช้าไม่นะใช้บัตร" เก็บบัตรไปเลย หมายความว่า บัตรผู้สูงอายุต้องใช้ในเวลาหรือค่ะ เวลากี่โมงถึงโมงอยากทราบค่ะ...เห็นใจคุณยาย คุณตาค่ะ....