รถเมล์สาย 84 ไม่จอดรับผุ้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา09:40-09:43 รถเมล์ สีแดง 84 ผ่านมา 2 คัน แต่ไม่มีคันไฟาจอดรับผู้โดยสาร ป้ายด่านชั่ง