สาย 129 รถน้อยลงตอนเช้า

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วง 6 น. มีการลดเที่ยววิ่ง สาย 129 แก้ไขด่วน