รายงานสาย168

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บ่การเเย่มากโบกให้จอดตรงป้ายรถเมล์ก็ไม่จอดขับผ่านไปทำเหมือนไม่เห็นผู้โดยสารเต่ขับเเต่คนขับสบตากับคนโบก