4-18 หยุดวิ่งแล้วเหรอ ยืนรอนานเป็นหิน สาย 120 ผ่านไปแล้ว 3 คัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สมกับเป็นประเทศด้อยพัฒนา​ต่อไป