การเดินรถไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย140 วิ่งขาไปอนุสาวรีย์น้อยมากในช่วงเช้า ไม่เพียงพอต่อการใช้บริการ ล่าช้า กรุณาแก้ไขปัญหานี้